امروز: پنجشنبه, ۹ تیر ۱۴۰۱ / قبل از ظهر / | برابر با: الخميس 1 ذو الحجة 1443 | 2022-06-30
کد خبر: 8015 |
تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ - ۸:۲۸ | ارسال توسط :
76 بازدید
۰
می پسندم
ارسال به دوستان
پ

حجت الاسلام و المسلمین ملایی در خصوص انتظارفرج امام زمان (عج) گفت: امام عصر(عج)با اِذن خدا از چشم ﻣﺮدم ﻏﺎﻳـﺐ و در اﻧﺘﻈﺎر اﻣﺮ ایشان ﺑﺮای ﻇﻬﻮر ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰ ﺑﺮد.

به گزارش پایگاه مرجع طلاب؛

حجت الاسلام والمسلمین ملایی:

امام زمان (عج) هم منتظر ظهوراست

حجت الاسلام و المسلمین ملایی در خصوص انتظارفرج امام زمان (عج) گفت: امام عصر(عج)با اِذن خدا از چشم ﻣﺮدم ﻏﺎﻳـﺐ و در اﻧﺘﻈﺎر اﻣﺮ ایشان ﺑﺮای ﻇﻬﻮر ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰ ﺑﺮد.

حجت‌الاسلام و المسلمین «حسن ملایی» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در قم گفت: ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺳﺒک زﻧﺪگی ﻣﻨﺘﻈﺮاﻧﻪ آن اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺧـﻮد حضرت ﻣﻬـﺪی ﻣﻨﺘﻈـﺮ(عج) چنین روﻳﻜﺮدی را در زﻧﺪگی ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه و ﺑﻴﺶ از ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺒکی زﻧﺪگی می ﻛﻨﺪ، زﻳﺮا ﻣﺎ در ادﻋﻴﻪ و زﻳﺎرات ﺣﻀﺮت ﺑﻘﻴهﷲ -ﻛﻪ ﻣﺮجعی ﺑﺮای آﮔﺎهی ﺑـﻪ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻫـﺎی اوﺳـﺖ – واﻳﺸﺎن را ﻧﻴﺰ از ﻃﺮفی ﻣﺠﺎﻫﺪ (اﻟْﺠﺤﺠﺎحِ اﻟْﻤﺠﺎهد) و از سویی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻇﻬﻮر ﺧﻮدﺷﺎن، ﻣﻌﺮفی می کنیم.

مدیر گروه اخلاق و تربیت مرکز تخصصی مهدویت قم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ خاطرنشان کرد: در دﻋﺎیی ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻳﺐ ﭼﻬﺎرم اﻣﺎمﻋﺼﺮ(عج) ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳـﻴﺪه و ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ و ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت: «اللَّهُمَّ ﻋﺮﱢﻓْﻨﻲ ﻧَﻔْﺴﻚ …» آﻏﺎز می ﺷﻮد، ﭼﻨﻴﻦ می ﮔﻮﻳﻴﻢ: «…ﻓَﺒِﺈِذْﻧﻚﻏَﺎبﻋﻦْ ﺑﺮِﻳﺘﻚوأَﻣﺮَک ﻳﻨْﺘَﻈﺮ؛… و ﺑﺎ اذن ﺗﻮ از ﻣﺮدﻣﺎن ﻏﺎﻳـﺐ ﮔﺮدﻳﺪ و در اﻧﺘﻈﺎر اﻣﺮ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻇﻬﻮر ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰ ﺑﺮد».

 

وی افزود: ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺨﺸﻲ از دﻋﺎی ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن در ﺣﺎل ﻗﻨﻮت آﻣﺪه اﺳﺖ:« إِنّا ﻟﻐَﻀَﺒِﻚﻏَﺎﺿﺒﻮنَ و إِنّا ﻋﻠَﻲ ﻧَﺼﺮِاﻟْﺤﻖﱢ ﻣﺘَﻌﺎﺻـﺒﻮنَ وإِﻟَﻲ وُرُود أَﻣﺮِک ﻣﺸْﺘَﺎﻗُﻮنَ وﻟِﺈِﻧْﺠﺎزِ وﻋﺪک ﻣﺮْتَقبونَ وﻟِﺤﻠُﻮلِ  وﻋﻴﺪک ﺑِﺄَﻋﺪاﺋﻚ ﻣﺘَﻮﻗﱢﻌﻮنَ اللَّهُمَّ ﻓَﺄَذﱢنْ ﺑِﺬَﻟﻚ واﻓْﺘَﺢ ﻃُرُﻗَﺎﺗﻪ وﺳﻬﻞْ ﺧُﺮُوﺟﻪ…؛  ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺧﺸـﻢ  ﺗـﻮ ﺧﺸـﻢ می ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺮ ﻳﺎرى ﺣﻖ ﺗﻌﺼﺐ  می ورزﻳﻢ و ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﻣﺸﺘﺎﻗﻴﻢ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑـﺮاى  ﺑﺮآوردن وﻋﺪه ﺗﻮ و در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﻋﺬاﺑﺖ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪا ﭘﺲ ﺑـﻪ  اﻳـﻦ وﻋﺪه اِذن ﺑﺪه و راه هاى آن را ﺑﮕﺸﺎی و ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺮوج و ﻗﻴﺎﻣﺶ را آﺳﺎن فرما… ».

حجت الاسلام ملایی افزود: ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ از ﺟﻨﺒﻪ اﻟﮕﻮیی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ و ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﺸـﻴﻦ ﺧـﺪا و ﻫﺎدی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﺗﺄﺳﻲ ﺑﺠﻮﻳﻴﻢ، زﻧﺪگی ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﻌﺎدت ﺑﺨﺶ درﻋﺼﺮﻏﻴﺒﺖ، زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﻣﺤﻮر اﻧﺘﻈﺎر ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺒک زﻧﺪگی ﻣﻨﺘﻈﺮاﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

وی ادامه داد: ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﺰبن ﺷﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه زﻳﺴﺘﻦ، اﻣﺎم ﻋﺼﺮ(عج)  را ﻛﻪ « ﻋﻴﻦ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮﺓ » و ﭼﺸﻤﺎن ﻧـﺎﻇﺮ ﭘﺮوردﮔـﺎرﻋﺎﻟﻢ درﻣﻴﺎن انسان ها اﺳﺖ راﺿﻲ و ﺧﺸﻨﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و دﻋﺎی ﺧﻴﺮ او را ﻧﺼـﻴﺐ ﻛﺴـﺎنی ﻛﻪ زﻧﺪگی ﻣﻨﺘﻈﺮاﻧﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺒک زﻧﺪگی ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ نمود.

 

این کارشناس  مهدویت در پایان عنوان کرد: در ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻬﻮر اﻣﺎم زﻣﺎن(عج) ﺑﻪ ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ: ﻣﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻛﺮدار را ﺑﺎ ﻧﻴﺎﻳﺶ و دﻋﺎیی ﻛﻪ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﭘﻮﺷـﻴﺪه  نمی ﻣﺎﻧﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻪ داری می ﻛﻨﻴﻢ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﻠﺒﻬﺎی دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ دﻋﺎی ﻣـﺎ ﺑـﻪ درﮔـﺎه الهی آراﻣﺶ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ آن آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

پایان پیام/۶۹۴

ضمیمه :

کلید ‫واژه‌ها:

|

|

|

v-o-h
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسطپایگاه خبری مرجع طلاب در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    نظرتان را بیان کنید